Swedish Grammar - Soundfile text

(Updated in January 2004.)

This is the text used for the soundfile below. This text is a shorter version of http://www.lysator.liu.se/language/Languages/Swedish/Grammar.html made by Leif Stensson. There are also a lot of examples added to make good phrases.

(Note: this document is only intended to use for listening to the sound-file. Refer to the real document to read the English content.)

Sound-file: swedish_grammar.mp3 (8 MByte, first try, not so good quality)

Alphabet and Pronunciation

Swedish nouns with their "en" or "ett" (used as a/an) added.

A a
"en far" (father), "en pappa" (daddy)

B b
"ett bad" (bath), babbla (babble)

C c
"en circus", "och" (and), "en backe" (slope)

D d
"en dag" (day), "en färd" (journey)

E e
"ensam" (alone), "en meter" (metre)

F f
"(en)(att) fika" (to drink coffee/tea and biscuits, coffee/tea-drinking)

G g
"går" (walks), "gör" (does)

H h
"Hur?" (How?), "har" (has)

I i
"ingen" (no one), "ila" (hurry)

J j
"ett hjul" (wheel), "januari" (January, Note: Small J),

K k
"en kung" (king), "Tack!" (Thanks! Thank you!)

L l
"lilla" (little), "en lördag" (a Saturday, Note: small L!)

M m
"en mamma" (mum), "mat" (food), "maten" (the food)

N n
"några" (some, a few), "nära" (close (range) / (feed (with food)))

O o
"otrolig" (unbelievable), "onsdag" (Wednesday, still small o)

P p
"en pappa" (daddy), "på" (on)

Q q
"Sandqvist" (Sirname)

R r
"Röka" (smoke), "Mors!" (Godmorning-hello-there!)

S s
"se" (see), "skriva" (write)

T t
"Tar" (takes), "traktor" (tractor)

U u
"Uppsala" (a Swedish town), "ett ur" (clock, out from), "uttala" (pronouce), "du" (you), "nu" (now), "Mu!" (Moo! The sound a cow makes)

V v
Vem? (Who?), Var? (Where?), Vart? (Where to?)

W w,
"ett dubbel-ve" (W).

X x
"en yxa" (axe), strax (soon)

Y y
"en yta" (surface), yngre (younger), sy (sew), ty (therefore)

Z z,
"en zebra".

Å å
"en å" (small river), "åka" (travel with a vehicle)

Ä ä
"äta" (eat), "äcklig" (discusting)

Ö ö
"en ö" (island), "ett öra" (ear), öppna (open)

Sj-
"en sjö" (lake), "sjunka" (to sink), "en själ" (soul).

Sk-
"en sked" (spoon), "sköta" (to take care of, to handle), "skina" (to shine), "skinn" (skin, hide), and "ett skäl" (a cause, a reason).

Skj-
"skjuta" (push, shoot), "skjuts" (a 'ride'), and "ett skjul" (shed, shack).

Stj-
"stjäla" (steal)

Sch-
"sch!" (hush!), "schwung" (oldish slang for 'speed and/or strength in an action', 'verve', 'go', etc), "ett schack" (chess, sk-pronounciation)

Ch-
"en chock" (shock).

Sh-
"en sherry"

-sch
"en dusch" (shower), "en marsch" (marsch) [Note: mars (Mars)], "en bransch" (line of business)

-ge
"ett garage" (garage), "fromage" (blancmange, not cheese).

-rs
"en fars" (farce) [Note: "fars" (father's)], "farstu" (hallway).

Tj-
"en tjuv" (burgler), "tjata" (nag), "en tjej" (girl, woman)

k-
"en kista" (chest, coffer), "en kind" (a cheek, kinden (the cheek)

kj-
"en kjol" (skirt)

Intonation, Accents, Stress, Pitch

Examples:
"búren" (the cage) - "bùren" (carried)
"régel" (a rule) - "règel" (a latch)
"slágen" (the blows) - "slàgen" (beaten)


Nouns

Inflection paradigm for the five declensions:

1st2nd3rd 4th5th
sg.indef. flaskabuskeminutvittnebrev
sg.def. flaskanbuskenminutenvittnetbrevet
pl.indef. flaskorbuskarminutervittnenbrev
pl.def. flaskornabuskarnaminuternavittnenabreven
English: bottlebush, shrubminute witnessletter (`mail')

E.g. en konstapel (3u, constable), konstapeln pl. konstaplar, ett papper (4n, paper), sg.def. pappret.

parti, partiet, partier, partierna.
ett parti schack

Umlaut plurals

Some Swedish words with umlaut plurals are:
en man - män (man)
en fot - fötter (foot)
en hand - händer (hand)
en tand - tänder (tooth)
en rand - ränder (stripe, edge)
ett land - länder (land, country)
en strand - stränder (shore, beach)
en brand - bränder (fire, conflagration)
en fader - fäder (father)
en broder - bröder (brother)
en moder - mödrar (mother)
en son - söner (son)
en dotter - döttrar (daughter)
en bok - böcker (book)
en rot - rötter (root)
en gås - gäss (goose)
en and - änder (a kind of duck)
en mus - möss (mouse)

Additionally:
en nöt - nötter (nut)

fader (father), moder (mother) och broder (brother) =
far, mor och bror =
farsa, morsa och brorsa

Shifting stress

véktor - vektórer(na)
lektor (university teacher)
dator (computer)
pastor (priest, pastor)
resistor
termistor (thermal resistor)
varistor (variable resistor)
kondensator (capacitor)
induktor (inducer, inductor)
transduktor (transducer)
motor (motor, engine)
stator (non-moving active part in electrical motor)
donator (donor)
sektor
mentor
rotor
promotor
reaktor
extraktor
gladiator
generator
senator
doktor


Adjectives

"i ljusan låga" ("in bright-(accusative) flame")
"allom bekant" ( "all-(dative) familiar" = "known to all")

Examples:

`grön'
(green)
`vit'
(white)
`vid'
(wide)
`svart'
(red)
`liten'
(little)
u.sg.indef. grön vit vid svart liten
n.sg.indef. grönt vitt vitt svart litet
sg.def. gröna vita vida svarta lilla
pl. gröna vita vida svarta små

Comparatives and superlatives

mer (more) and mest (most).

röd-rödare-rödast (red)
våt-våtare-våtast (wet)
sen-senare-senast (late)
vid-vidare-vidast (wide)

bekväm (comfortable)
intressant (interesting)

Oregelbundna adjektiv (Irregular): få-färre-- (few, fewer, -)
stor-större-störst (large)
liten-mindre-minst (small)
hög-högre-högst (high, tall (about objects))
lång-längre-längst (long, tall (about people))
låg-lägre-lägst (low)
bra-bättre-bäst (good)
dålig-sämre-sämst (bad)


Adverbs

Some basic adverbs are:
igen (again)
tillbaka (back in the sense of returning)
fram(åt) (at/in the front, forward)
bak(åt) (at/in the back, backward)
in (inwards, inside).

(on)
av (preposition: of, from; adverb: off)
ur (out of)
från (preposition: from, adverb: a wide and vague sense of away, out of reach, ahead of, etc)
i (preposition: in, adverb: into).

iväg (away)
isär (apart in a sense of drifting apart)
itu (apart, in the sense of cutting or breaking, especially into two parts).

komma ihåg (remember)

här (here)
hit (hither)
där (there)
dit (thither)


Numbers

NumeralCardinalOrdinal
 NumeralCardinalOrdinal
1en/ettförsta 0noll(nollte)
2tvåandra 20tjugotjugonde
3tretredje 30trettiotrettionde
4fyrafjärde 40fyrtiofyrtionde
5femfemte 50femtiotrettionde
6sexsjätte 60sextiosextionde
7sjusjunde 70sjutiosjuttionde
8åttaåttonde 80åttioåttionde
9nionionde 90nittionittionde
10tiotionde 100(ett)hundra(ett)hundrade
11elvaelfte 200tvåhundratvåhundrade
12tolvtolfte 500femhundrafemhundrade
13trettontrettonde 1 000(ett)tusen(ett)tusende
14fjortonfjortonde 2 000tvåtusentvåtusende
15femtonfemtonde 5 000femtusenfemtusende
16sextonsextonde 10 000tiotusentiotusende
17sjuttonsjuttonde
20 000tjugotusentjugotusende
18artonartonde
50 000femtiotusenfemtiotusende
19nittonnittonde 1 000 000en miljonmiljonte

42 =fyrtiotvå (40+2)
123 =(ett)hundratjugotre (100+20+3)
4 711 =fyratusensjuhundraelva (4000+700+11)
262 144 =tvåhundrasextiotvåtusenetthundrafyrtiofyra ((200+60+2)*1000+100+40+4)

531 243 385 = "femhundratrettioen miljoner tvåhundrafyrtiotretusentrehundraåttiofem".

42 751 = "fyrtiotvåtusen sjuhundrafemtioett",

42nd =fyrtioandra (40+2nd)
123rd =(ett)hundratjugotredje (100+20+3rd)
4711th =fyratusensjuhundraelfte (4000+700+11th)
262 144th =tvåhundrasextiotvåtusenetthundrafyrtiofjärde ((200+60+2)*1000+100+40+4th)

1 000 000miljon
1 000 000 000miljard
1 000 000 000 000biljon
1 000 000 000 000 000biljard
1 000 000 000 000 000 000triljon
1 000 000 000 000 000 000 000triljard(*)
1 000 000 000 000 000 000 000 000kvadriljon(*)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000kvadriljard(*)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000kvintriljon(*)
1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000kvintriljard(*)


Pronouns

The personal and possessive pronouns in Swedish are
meaningnominative formobject formpossessive
Ijagmigmin/mitt/mina
you (singular)dudigdin/ditt/dina
hehanhonomhans
shehonhennehennes
it (uter)dendendess
it (neuter)detdetdess
weviossvår/vårt/våra
you (plural)nierer/ert/era
theydedemderas
(reflexive)-sigsin/sitt/sina

The reflexive pronoun refers to the agent of the sentence. It is used where "himself", "herself", "itself" or "themselves" would be used in English.

The masculine and feminine pronouns are used when talking about people, and sometimes metaphorically about objects.

Some of the possessives have three forms, corresponding to the three forms of adjectives. The first form is the uter singular, the second is the neuter singular, and the third is the common plural.


Verbs

Example paradigms of the verb "vara" (to be), "ha(va)" (to have), and "visa" (to show):
infinitivvaraha(va)visa
presensärharvisar
imperfektvarhadevisade
supinumvarithaftvisat
perfekthar varithar hafthar visat
pluskvamperfekthade varithade hafthade visat
presens
particip
varandehavandevisande
perfekt
particip
-havd/haft/havdavisad/visat/visade
imperativvar!ha(v)!visa!

The tema for a few of the most common irregular verbs are: att vara(to be)-är-var-varit, att se(to see)-ser-såg-sett, att göra(to do/make)-gör-gjorde-gjort, att veta(to know)-vet-visste-vetat, att vilja(to want)-vill-ville-velat, att tåla(to endure/`stand')-tål-tålde-tålt, att kunna(to be able to)-kan-kunde-kunnat.

Note also the regular verb att vara(to last)-varar-varade-varat


Conjunctions, etc

The most common conjunctions in Swedish are:

och (and)
eller (or)
men (but)


Syntax

Exempel (Examples): Löven föll ner på marken (the leaves fell down on the ground), Föll löven ner på marken? (did the leaves fall down on the ground?), Ner på marken föll löven (down on the ground fell the leaves), Faller lövet ner på marken så är det nog höst (if/when the leaves fall on the ground, it is probably autumn).


Appendix I: Noun gender

öga, ögat, ögon, ögonen
öra, örat, öron, öronen

en pojke - pojken (a boy, the boy)
en buske - busken (a shrub, the shrub)
en vante - vanten (mitten)
en ande - anden (spirit, ghost, genie)
ett bete - betet (bait)
vete - vetet (wheat)
ett dike - diket (ditch)
väte - vätet (hydrogen)
kväve - kvävet (nitrogen)
syre - syret (oxygen).

Present participle used as a noun

(go, walk)
gående (walking)

en gående = a walking [@13157]
ett gående = a "walking", the act of walking

en gående, den gående, två gående, de två gående
ett gående, det gåendet, två gåenden, de två gåendena.

Other nouns

en lår (a crate)
ett lår (a thigh)


Appendix II: Some two-part verbs

Compounds with `ta' (take)

Ta på vantarna = put on the mittens
Ta på vantarna = Non-compound use: touch the mittens.

Ta med x = bring x; about persons: bring x along.

`Ta av vantarna' = take off the mittens
Ta av kakorna! = Take from the biscuits!

`Ta till storsläggan' = Resort to the big sledge!. Vinden tilltar = The wind gets stronger.

Ta till sig x = absorb/accept/embrace x (about abstract matters, teachings, opinions, etc).

`Ta sig till x' = resort to x, with a sense of urgency, confusion or desperation. More common in questions than statements:
Vad ska vi ta oss till? = `What(ever) shall we do?'.
Vi tänker ta oss till Stockholm i helgen = `We mean to take ourselves to Stockholm this weekend'

Compounds with `sätta' (set, put)

`Sätta på x' = switch something on. (This phrase is also used in slang for `have (fast mindless) sex with'.)

Compounds with `tala' (speak)

`Tala om x (för y)' = inform y of x. Note non-compound use: tala om x = speak about x.

Jag har talat om tentasvaren för Kalle. I've told Kalle the exam-answers
Jag har talat om min lön med direktören. I've spoken about my wage with the manager. More used: Jag har pratat om min lön med direktören.

`Talas vid' = have a talk/discussion, typically about some specific topic. The prefixed form `vidtalas' sounds formal, serious, or bureaucratic. Note that the verb itself is takes on the passive form, and that the subject is typically plural.

`Avtala x' = agree on x, make an agreement about x, make a contract to the effect of x.

`Intala y x' = make y believe x, convince y of x (usually implying that x is not completely believable by itself and that the belief has to be forced). Often used reflexively `intala sig x' = make oneself believe x, tell oneself x.

Jag intalar mig att jag fått med det viktigaste i denna ljudfil.
I tell myself that I have gotten the most important things included in this sound-file.